Zuo Xiao Yu

  • Jun and Wang Xin
    Lu Wang Xin is the Miss of Yun Jian province. She fell in love with Xia Hou You. However, after Xia Hou You ascended the throne, he put Lu Wang Xin into the Cold Palace. Heartbroken, Lu Wang Xin died. Reborn at age 16, Lu Wang Xin embarked on the road of revenge...
    Updated: 2020-12-26
    Read